REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.polhun.pl oraz www.sal-pol.pl

 

Sprzedawcą jest Marcin Saliński [M.B.1] prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SAL-POL Marcin Saliński z siedzibą w Koluszkach, przy ul. Słowackiego 61, NIP 7282538144, REGON 360191018.

Kontakt ze Sprzedawcą  można uzyskać:

1)      pod numerem telefonu: 605-527-605 (koszt połączenia według taryfy operatora);

2)      korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@sal-pol.pl

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowany na stronach asortyment, był aktualny z asortymentem będącym w posiadaniu Sprzedawcy. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie na numer telefonu wskazany przez Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

6. Produkt – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz Usługi dodatkowe świadczone przez Sprzedawcę.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego.

8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.polhun.pl oraz www.sal-pol.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

[M.B.2] 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem serwisu  Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta  jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych przy współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:

a) przeglądarka internetowa typu Chrome wersja 39 lub nowszej.

b) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

[M.B.3] 6. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkiej aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego oraz do wykorzystywania Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

7. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego i składanie Zamówień nie wymaga rejestracji. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 

§ 3 Składanie Zamówień

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.polhun.pl oraz              www.sal-pol.pl [M.B.4] są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy Towarów.  

3. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową www.sklep.polhun.pl oraz www.sal-pol.pl, telefonicznie pod nr telefonu 605-527-605 lub drogą  elektroniczną na adres e-mail biuro@sal-pol.pl.

4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie Zamówień drogą telefoniczną lub elektroniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.

6. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane okażą się niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem okaże się niemożliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).  [M.B.5] 

8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W celu usunięcia danych z bazy danych Sklepu Internetowego Klient powinien wysłać wiadomość elektroniczną na adres e-mail biuro@sal-pol.pl z prośbą o usunięcie podanych danych osobowych.

9. Klient może zarejestrować się w Sklepie Internetowym poprzez skorzystanie z opcji zapamiętania jego danych w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy  i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na konto Klienta.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu na wskazany adres e-mail, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub z momentem dokonania Zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

12. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny lub w przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informacje drogą telefoniczną na numer telefonu wskazany przez Klienta.

13. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem Zamówienia do Klienta. Zmiany mogą być dokonywane przez stronę internetową www.sklep.polhun.pl oraz www.sal-pol.pl, telefonicznie pod nr telefonu lub drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@sal-pol.pl.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki oraz płatności

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub przez naszych pracowników. [M.B.6] 

3. Płatność przez Klienta może być dokonana za pomocą „przelewu” na konto bankowe Sprzedawcy, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych: „płatności kartą lub przelewu online” lub „za pobraniem” (przy odbiorze Towaru).

4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu Sklepu Internetowego. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć sposoby dostawy oraz formy płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu Zamówienia „za pobraniem”, lub przedmiotu Zamówienia przesłanego przesyłką kurierską

6. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawi paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

§ 5 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki i ewentualnie w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta[A7] 

1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni licząc od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru. W przypadku, gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin 14 dni liczy się od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, zaś gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.

3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży winno być wysłane do Sprzedawcy pocztą na adres jego siedziby lub pocztą elektroniczną na adres e-mail biuro@sal-pol.pl………………...

5. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sprzedawcy www.sklep.polhun.pl , lub www.sal-pol.pl…………………….. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczania innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument w sposób wyraźny zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, o których mowa w ust. 7, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument obowiązany jest do odesłania na adres Sprzedawcy 95-040 Koluszki ul Słowackiego 61 ……………………………… niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem wskazanego terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają Konsumenta. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu przyśpieszenia zwrotu przez Sprzedawcę płatności otrzymanych przez Konsumenta, Konsument może dostarczyć Sprzedawcy dowód odesłania Towaru.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę uznaje się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi, gdy:

1) cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7)dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

[A8] 

 

§ 7 Procedura reklamacji

[A9] 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania Towaru. Niezależnie od powyższego, Konsument ma prawo do złożenia żądań wynikających z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady, jeżeli wada została zauważona w okresie odpowiedzialności Sprzedawcy.

3. Roszczenie Klienta niebędącego Konsumentem o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

Towar reklamowany powinien być dostarczony na adres 95-040 Koluszki ul Słowackiego 61……………… na koszt Sprzedawcy.

4. W sytuacji wystąpienia wady Towaru, Klient może, według własnego wyboru, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

6. Klient może od umowy odstąpić, jeżeli wada jest istotna.

7. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

8. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem ograniczona jest kwotowo do wartości sprzedanego Towaru.

[A10] 

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są w celu realizacji Umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta w zakresie niezbędnym do prawidłowej dostawy Towarów.

3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ze zm.),  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

 

Data opublikowania regulaminu 27.12.2014

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego


Akceptuje

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).